Header Vrouw Koffie
menu

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Koffie van Fred, alle opdrachten aan Koffie van Fred alsmede alle tussen Koffie van Fred en een opdrachtgever van Koffie van Fred (al dan niet nader) gesloten overeenkomsten. Daarbij wordt onder opdrachtgever verstaan iedere wederpartij, die met Koffie van Fred een overeenkomst sluit of wil sluiten, van welke aard dan ook. In het geval Koffie van Fred een aan de opdrachtgever af te leveren zaak afneemt van een andere leverancier, die ook algemene voorwaarden hanteert, makens diens algemene voorwaarden ook een geïntegreerd onderdeel uit van de overeenkomst tussen Koffie van Fred en de opdrachtgever.

Alle aanbiedingen van Koffie van Fred zijn vrijblijvend en ze zijn volledig gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en stukken. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging door Koffie van Fred aan hem tegen de inhoud daarvan heeft geprotesteerd, wordt de opdrachtbevestiging bindend, omdat die dan geacht wordt de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Wijzigingen in de opdracht zijn voor Koffie van Fred slechts bindend als ze door Koffie van Fred schriftelijk zijn bevestigd en de eventuele daaraan verbonden extra kosten door de opdrachtgever worden betaald. Als de opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of deels annuleert is hij verplicht om Koffie van Fred volledig schadeloos te stellen, door alle door Koffie van Fred reeds gemaakte kosten te vergoeden alsmede aan Koffie van Fred een winstdervingvergoeding te betalen welke wordt gefixeerd op 35% van de totale vergoeding welke door Koffie van Fred aan de opdrachtgever in rekening zou zijn gebracht, wanneer er van annulering geen sprake was geweest.

De door Koffie van Fred geoffreerde prijzen voor apparatuur zijn inclusief de kosten van installatie daarvan, alsmede de aanleg van water-, gas- en electriciteitleidingen tot een maximale lengte van ÈÈn meter. Het meerdere zal door Koffie van Fred aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het bedrijf van Koffie van Fred, zij luiden alle exclusief omzetbelasting en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen e.d., alsmede exclusief vracht- en verzendkosten. De inhoud van documentatiemateriaal e.d. bindt Koffie van Fred niet, tenzij daarnaar in offertes e.d. uitdrukkelijk is verwezen. De in de offerte respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen geldend ten tijde van de offerte respectievelijk orderbevestiging. Koffie van Fred is gerechtigd om, wanneer de kostprijs door externe factoren is gestegen, haar prijs te verhogen, doch de opdrachtgever is alsdan gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, mits die ontbinding plaatsvindt binnen acht dagen nadat de prijsverhoging te zijner kennis is gekomen. Dat recht op ontbinding komt de opdrachtgever niet toe als de prijsverhoging pas bekend wordt wanneer drie maanden na de datum van de opdrachtbevestiging zijn verstreken en/of overeengekomen is dat levering plaatsvindt na drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opdracht. Als de opdrachtgever enige voor hem uit de overeenkomst met Koffie van Fred voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, is Koffie van Fred gerechtigd om de nakoming van alle verplichtingen van haar jegens de opdrachtgever op te schorten. Als de opdrachtgever ondanks een ingebrekestelling van Koffie van Fred in gebreke blijft is Koffie van Fred gerechtigd om de overeenkomst geheel of deels te ontbinden, waarbij het recht van Koffie van Fred op de overeengekomen prijs onmiddellijk geheel opeisbaar wordt en Koffie van Fred tegenover de opdrachtgever niet tot schadevergoeding gehouden is. Levering der bestelde zaken geschiedt op het met de opdrachtgever overeengekomen plaatsingsadres, tenzijn anders overeengekomen. Een door Koffie van Fred opgegeven levertermijn is niet fataal en gaat pas in op het moment dat Koffie van Fred in het bezit is van alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens en stukken alsmede een eventueel overeengekomen (voorschot)betaling. De opdrachtgever heeft slechts recht op ontbinding van de overeenkomst en eventuele schadevergoeding, wanneer Koffie van Fred na overschrijding van de levertermijn niet alsnog aan haar leveringsverplichtingen voldoet binnen tien werkdagen na ontvangst van een door de opdrachtgever verzonden ingebrekesteling. Wanneer door of namens Koffie van Fred bij de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde zaken zijn afgeleverd zonder dat door laatstgenoemde de vrachtbrief of afleveringsbon van aantekeningen is voorzien, wordt bewezen geacht dat de emballage in goede staat was. Koffie van Fred zal eventuele gebreken aan het geleverde werk c.q. de geleverde zaken kosteloos herstellen, al dan niet door vervanging ervan, zulks ter keuze van Koffie van Fred, mits het bebrek binnen ÈÈn jaar na uitvoering van de opdracht door Koffie van Fred door de opdrachtgever schriftelijk aan Koffie van Fred wordt gemeld, binnen acht dagen nadat de opdrachtgever het gebrek rekelijkerwijs had kunnen constateren, mits dat gebrek het directe gevolg is van een onvolkomen uitvoering van de opdracht door Koffie van Fred en niet van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud, of grove schuld of opzet van de opdrachtgever en/of derden. Deze garantie geldt slechts als de opdrachtgever tegenover Koffie van Fred aan al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of daarmee direct samenhangende overeenkomsten heeft voldaan en uitdrukkelijk niet wanneer de opdrachtgever zelf de installatie heeft verzorgd dan wel de opdrachtgever of derden zonder toestemming van Koffie van Fred aan het geleverde reeds werkzaamheden hebben verricht dan wel daaraan wijzigingen hebben aangebracht. Rechtsvorderingen terzake van reclames dienen binnen ÈÈn jaar na een tijdige reclame aanhangig te worden gemaakt, op straffe van verval daarvan. Koffie van Fred blijft eigenaar van al het door Koffie van Fred geleverde, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen die Koffie van Fred uit welken hoofde dan ook op de opdrachtgever bezit. Koffie van Fred wordt door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om het door Koffie van Fred geleverde op eerte vordering tot zicht te nemen, wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Koffie van Fred niet stipt nakomt, ongeacht op het geleverde aan een andere roerende of onroerende zaak is bevestigd, zulks geheel op kosten van de opdrachtgever. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Koffie van Fred opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Koffie van Fred niet mogelijk is, langer duurt dan ÈÈn maand zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Koffie van Fred bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Koffie van Fred gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht de factuur terzake te voldoen alsof die betrekking had op een afzonderlijke overeenkomst. Onder overmacht wordt ten deze verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van Koffie van Fred verhinderen en welke niet aan Koffie van Fred zijn toe te rekenen. Hiervoor zullen onder andere zijn begrepen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakorganisaties, waardoor het produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Koffie van Fred door derden en andere onvoorziene omstandigheden. Ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten dan wel producten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of die onmogelijk maken. Indien er sprake is van overmacht is Koffie van Fred niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of derden geleden schade, hoe ook genaamd.

Koffie van Fred aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis. Indien en voor zover die aansprakelijkheid door een verzekering van Koffie van Fred wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Koffie van Fred beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van Ä 2200,-per gebeurtenis. Koffie van Fred is echter nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere gevolgschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen tengevolge van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever. Ingeval van een onrechtmatige daad van Koffie van Fred of van haar ondergeschikten is Koffie van Fred slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door door of lichamelijk letsel, welke beperkt is tot het door de aansprakelijkheidsverzekering van Koffie van Fred gedekte bedrag. Koffie van Fred is nimmer aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van gegevens of stukken van de opdrachtgever dan wel derden, die aan Koffie van Fred door of namens de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart Koffie van Fred uitdrukkelijk terzake.

Behoudens andersluidende afspraken dient betaling van het door de opdrachtgever verschuldigde plaats te vinden in Euroís binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Koffie van Fred aangegeven wijze. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag inclusief omzetbelasting een rente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend, te berekenen vanaf de factuurdatum, zulks onverminderd het recht van Koffie van Fred om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst eenzijdig voor ontbonden te verklaren. De buitengerechtelijke kosten die Koffie van Fred moet maken met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan haar verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Die kosten worden gefixeerd op 15% van het betreffende bedrag met een minimum van Ä 100,-te vermeerderen met B.T.W., bij vorderingen van Ä 2200,-of minder in hoofdsom, terwijl bij hogere vorderingen de incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing zijn. De gerechtelijke kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Koffie van Fred eerst aangewend voor dekking van gemaakte kosten, vervolgens afgeboekt op de rentevordering en pas daarna op de openstaande facturen, telkenmale op de oudste openstaande factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling strekt tot voldoening van jongere datum.

Op alle overeenkomsten en andersoortige verbintenissen met Koffie van Fred is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Eventuele verschillen, welke niet aan het oordeel van de Kantonrechter zijn onderworpen, zullen bij uitsluiting onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.